Krishna-Periyava

जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि।
समस्त-भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति।।
ஜிஹ்வே ஸதை³வம் ப⁴ஜ ஸுந்த³ராணி
நாமானி க்ருஷ்ணஸ்ய மனோஹராணி |
ஸமஸ்த ப⁴க்தார்திவினாஶனானி
கோ³விந்த³ தா³மோத³ர மாத⁴வேதி ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *