Chandrasekara pahimam

Tirupathi Periyava

Kanchi Shankara Kamakoti Shankara!

Apara Karuna Sindhum